Privacy Policy Stichting Molen de Valk

Stichting “Molen de Valk” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting “Molen de Valk” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als stichting “Molen de Valk” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of Leveranciers

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting “Molen de Valk” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting “Molen de Valk” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Adres
 • (Zakelijk) Plaats
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door stichting “Molen de Valk” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van “Vrienden van de Molen”

Persoonsgegevens van de “Vrienden van de molen” worden door Stichting “Molen de Valk” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Het uitvoering geven aan de vriendenovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vriendenovereenkomst;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting “Molen de Valk” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Jaarlijkse vrienden bijdrage

Uw persoonsgegevens worden door Stichting “Molen de Valk” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verwerking van persoonsgegevens van de nieuwsbrief (meelberichten)

Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Stichting “Molen de Valk” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting “Molen de Valk” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting “Molen de Valk” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.

 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder- en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Stichting “Molen de Valk” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting “Molen de Valk” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden door Stichting “Molen de Valk” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Stichting “Molen de Valk” verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting “Molen de Valk” de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting “Molen de Valk” opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Het verzorgen van het lidmaatschap van het Utrechts Landschap beschermer programma

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Stichting “Molen de Valk” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Stichting “Molen de Valk” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Stichting “Molen de Valk”

Molenstrat 27

3417 HR

Montfoort

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Wil je ook een molen laten draaien?

Nederland is op zoek naar nieuwe molenaars. Mannen en vrouwen die belangstelling hebben voor techniek en historie. Het lijkt een aparte wereld, maar iedereen is welkom; je moet wel ouder zijn dan 16 jaar. Om  al die molens in Nederland te laten draaien zijn veel molenaars nodig.  Korenmolens, zaag-, olie-, papier-, pel- en poldermolens, zij hebben mensen nodig die verantwoord met de beschikbare, vaak middeleeuwse techniek kunnen omgaan.

  Mol 01spoorwiel en rondsels

de lissen om de kikkers leggen                                spoorwiel en rondsels

Er bestaat een gilde voor molenaars: het Gilde van Vrijwillige Molenaars. Dit Gilde verzorgt de opleiding die nodig is om een molen veilig te  laten draaien. Die opleiding kun je volgen op een molen bij jou in de buurt.  Praktijk en theorielessen  kun je in je eigen tempo volgen, met als afsluiting het examen dat je de mogelijk geeft om zelfstandig een molen veilig te laten draaien. De opleiding wordt gegeven door ervaren molenaars die al jaren geleden dat examen behaalden. Je kunt je eerste contact leggen op bijvoorbeeld Molen de Valk in Montfoort. Op zaterdagen zijn er altijd molenaars aanwezig. Die kunnen je dan heel veel vertellen over het wat en hoe te werken met een molen die volledig in oorspronkelijke staat is gerestaureerd en nu zorgt voor ambachtelijk gemalen meel  en bloem van tarwe, spelt, gerst en andere granen, gemalen op de wind.

Mol 03Mol 04

            voorslagblok in oliemolen                                   water opmalende wipmolen

Voor meer informatie kun je kijken op de website van het gilde: www.vrijwilligemolenaars.nl.

Doen!

"VALK" Producten (zonder toevoegingen)
PRIJS PRIJS
MEERGRANENMIX 500 gr  €       1,65 ROGGE (Gebroken) 1 kg  €       1,60
APPELTAARTMIX 400 gr  €       1,95 ROGGE MEEL 1 kg  €       1,80
BOEKWEITMEEL 1 kg  €       2,10 ROZIJNEN/KRENTENBROODMIX 800 gr  €       3,00
BOTERKOEKMIX 400 gr  €       1,55 ROZIJNENCAKEMIX  €       2,50
CAKEMIX 500 gr  €       2,10 SPECULAASMIX 400 gr  €       1,90
CHOCOLADECAKEMIX 525 gr  €       3,50 SPELT APPELTAARTMIX 500 gr  €       2,75
CRANBERRY CAKE MIX 500 gr  €       3,50 SPELT BLOEM 500 gr  €       2,10
FITMIX 500 gr  €       1,50 SPELT BROODMIX 500 gr  €       2,40
GERSTEBLOEM  €       1,75 SPELT CAKEMIX 500 gr  €       2,25
GRIESMEEL (Tarwe)500 gr  €       0,75 SPELT GRAAN 500 gr  €       1,60
HAZELNOOTCAKEMIX  €       3,75 SPELT GRIESMEEL 500 gr  €       1,00
ITALIAANSE BROODMIX, 500 gr  €       1,95 SPELT MEEL (Volkoren) 500 gr  €       1,95
KANEELCAKEMIX 600 gr  €       2,35 SPELT MOLENKOEKMIX  €       2,40
KOKOSKOEKMIX 350 gr  €       2,10 SPELT MUESLI KOEKJESMIX 475 gr  €       2,25
KRUIDKOEKMIX 650 gr  €       2,90 SPELT PANNENKOEKENMIX 500 gr  €       1,95
MEERGRANENBROODMIX  €       1,75 SPELT PEPERNOTENMIX  €       1,25
MOLENKOEK MIX 500 gr  €       2,25 SPELT STROOPWAFELS  €       2,25
MOPPENMIX 450 gr  €       1,75 SPELT ZEMELEN 250 gr  €       0,75
MUFFINMIX 400 gr  €       1,60 TARWE BLOEM 1 kg  €       2,10
OLIEBOLLENMIX 500 gr  €       1,25 TARWE MEEL (Volkoren)1 kg  €       1,70
PANNENKOEKENMIX 500 gr  €       1,75 WAFELMIX 375 gr  €       1,75
POFFERTJESMIX 225 gr  €       1,10 ZEMELEN (TARWE) 250 gr   €       0,50
VOETS Artikelen  VLOOSWIJK
APPELSCHENKSTROOP  €       3,50 APPEL FRIS  €       1,89
APPELSTROOP   €       4,45 APPEL-AARDBEI  €       2,19
APPELSTROOP Klein  €       1,99 APPEL-CRANBERRY  €       2,49
APPELSTROOP MET DADEL  €       4,45 APPEL-FRAMBOOS  €       2,19
JAM  weckpot groot  €       4,45 APPEL-PEREN  €       1,89
JAM weckpotje klein   €       2,25 APPEL-VLIERBESSEN  €       2,19
MOSTERD   €       3,50 PERENSAP  €       1,89
RODE BESSEN  €       2,19
DIVERSEN 
BROODBAKBOEKJE/ RECEPTEN  €       4,95 CANISIUS (Schenk)stroop  €       2,50
BAKBLIK vierkant 20x20  €       4,50 Chocolade molentjes (6 stuks)  €       1,95
FOLDERS  GRATIS  DEEG schrapers  €       0,60
GEDROOGDE GIST 7gr  €       0,25 Koekbakvormpjes METAAL  €       1,25
       125 gr  €       2,25 KOEKPOT GLAS   €       2,25
       500 gr  €       4,95 KOEKPOT STEEN   €       3,50
Poedersuiker  €       0,75 MAND PLATTE Donkerbruin  €       3,50
MUFFIN Vormpjes Papier  €       0,95 MET HENGSEL  €       1,60
MUFFIN Vormpjes TEFLON  €       2,50 ORANJE HALF HOOG  €       2,50
BAMBOO (alle soorten)  €       1,50
BOEKEN
Wieken, wind en weidevogels  €     10,00
Gesch. En Architectuur Montfoort  €     10,00
KOFFIE/THEE €. 1,00
Grootvolume
5kg 10kg 15kg 20Kg 25Kg
BOEKWEITMEEL  €                9,50  €     17,10  €     25,70  €     34,20  €     42,80
SPELTBLOEM  €              18,90  €     34,10  €     51,10  €     68,10  €     85,10
SPELTGRAAN  €              14,40  €     26,00  €     38,90  €     51,90  €     64,80
SPELTMEEL (VOLKOREN)  €              17,60  €     31,70  €     47,60  €     63,40  €     79,20
TARWEBLOEM  €                9,50  €     17,10  €     25,70  €     34,20  €     42,80
TARWEMEEL(VOLKOREN)  €                7,65  €     13,80  €     20,70  €     27,60  €     34,50
Volkoren Pannenkoekenmix  €              15,80  €     28,50  €     42,70  €     56,88  €     71,10
Spelt Pannenkoekenmix  €              17,60  €     31,70  €     47,60  €     63,40  €     79,20