molen_logo_01.gif

 

Molen de Valk - Montfoort

 

Stichting

nl

Op 21 maart 2003 is de stichting “Molen de Valk” opgericht.

De doelstelling van deze stichting is, zoals in de statuten is beschreven, als volgt:

  • De bijzondere betekenis van de Montfoortse Molen “de Valk” als beeldbepalend, cultuurhistorisch monument voor Montfoort te versterken en te behouden;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel ondermeer te verwezenlijken door:

  • Activiteiten te ontwikkelen die tot doel hebben de (eigenaar van de ) molen en molenaars daar waar mogelijk te ondersteunen in materieel en financieel opzicht, zodat de waarde van de molen “de Valk” en bijgebouwen volledig tot zijn recht zullen komen.
  • Het verwerven van financiële en materiele middelen afkomstig van (plaatselijke) subsidieverstrekkers, sponsoren, donateurs en giften, hetzij anderszins ter aanwending van voornoemde doelstelling, ten behoeve van aanvullende restauratie, onderhoud en herstel c.q. instandhouding van de bedrijfsvoering van de molen door de molenaars.